ප්‍රොජෙක්ට් ලූන්

Google
ප්‍රොජෙක්ට් ලූන්: අන්තර්ජාලය පහළට විහිදවන ගූගල් බැලූනය ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා වේ.
මෙම ව්‍යාපාරය මගින් අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් පුළුල් ආවරණයක් සහ දත්ත සඳහා ලාභදායී මිල ගණන් ලබා දෙනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා රජය බලාපොරොත්තු වේ

ඒජන්ස්-ප්‍රංශ ප්‍රෙස්
සඳුදා 15 පෙබරවාරි 2016 21.26 EST

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.

www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න