සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල

The Cyber Taxi Park

ශ්‍රී ලාංකික කුලී රථ රියදුරන්ගේ සයිබර් අවකාශ ආගමනය
The Cyber Space of Sri Lankan Taxi Drivers
©Dinsara Systems & Accounting Solutions

ඔබ සයිබර් ටැක්සි පාර්ක් පරිශීලකයෙක්ද? එසේනම්,කරුණාකර ප්‍රවේශ වන්න

ප්‍රථමවරට නම්, ඔබේ විස්තර ඇතුලත් කර ප්‍රවේශය සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.