පෙල පොත් භාවිතා කිරීමට දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන් දරුවන් දිරිමත් කළ යුතුය

රජය විසින් ලබා දී ඇති පෙල පොත් භාවිතා කිරීමට සහ ගුරුවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ වැඩ කිරීමට දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන් දරුවන් දිරිමත් කළ යුතුය.

එසේ නොවුවහොත් පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා රජයේ වියදම් නිකරුනේ නාස්තිය වනු ඇති අතර දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා දෙමාපියන්ට විශාල මිලක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.

www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න