ටියුෂන් පන්තියේ ආකෘතිකරණය නරක පුරුද්දකි

පාසැල් වැඩ අතහැර දමා ටියුෂන් පන්තියේ ආකෘතිකරණය නරක පුරුද්දකි. මෙම ප්‍රවණතාවය වර්ධනය වී ඇත්තේ රජයේ ගුරුවරයෙකු ලෙස සේවය කරන අතරතුරේදී පුද්ගලික ටියුෂන් කිරීමට රජය ඔවුන්ට ඉඩ දී ඇති බැවිනි. “දරුවෙකු සඳහා උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම අනිවාර්ය වේ” යන ආකල්පය ද මෙම ප්‍රවණතාවයට උපකාරී වේ.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.

www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න