නිදහස් ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් අවශ්‍යයයි.

දිවයින පුරා දෛනික සිදුවීම් වාර්තා කිරීම සඳහා අපට දිවයින පුරා නව නිදහස් ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් අවශ්‍ය වේ.

සෑම වාර්තාකරුවෙකුටම ඔවුන්ගේ ලේඛන සහ ඡායාරූප එකතු කර තබා ගැනීමට "MyClazz" හි ගිණුමක් ලබා දෙනු ඇත.

"MyClazz" ඔබේ වැඩ සඳහා ප්‍රමාණවත් සංස්කාරකයකින්(Editor) සමන්විත වන අතර ඔබගේ ලේඛන සහ ඡායාරූප දුරස්ථව ක්ෂණිකව සුරැකෙනු ඇත. කරුණාකර ලියාපදිංචි වන්න.
 

මෙහි ලියාපදිංචි වන්න

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න