පොදු පහසුකම්;

Taxi Help බොත්තම භාවිතය, මිලදී ගැනීම සඳහා වාහන සෙවීම සහ උදව් සඳහා චැට් කිරීම යන පහසුකම් කුලී රථ රියදුරු, මගීන් සහ අමුත්තන් ඇතුළු සියලු දෙනාට පොදුවේ ලොග් වීමකින් තොරව භාවිතා කල හැකිය.

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
HeyTaxi
Chatting, getting help with Taxi Help and searching vehicles to buy are possible even without a sign up.
On 2020-04-07 14:36:29