කුලී රථ රියදුරු ප්‍රවේශය - Taxi Login

අදාල බොත්තම භාවිතා කොට ඔබේ විස්තර ඇතුලත් කර ප්‍රවේශය සඳහා ලියාපදිංචි වන්න. එසේ ප්‍රවේශය සකස් කරගැනීමෙන් පසු තමාගේ පිටුවට ප්‍රවේශ විය හැකි අතර අදාළ උපදෙස් එහි දැක්වේ. මාසික සේවා ගාස්තුව ගෙවා ඔබේ සේවාව සක්‍රීය කර ගත හැකි අතර අඩුපාඩු තොරතුරු ඇතුල් කිරීම හා වෙනස් කිරීමද කල හැකිය.

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
HeyTaxi
Enter your details using the relevant button and sign up for HeyTaxi sevice. Once the login has been created, you will be able to log in to your page and it will provide all the instructions needed. You can activate your service by paying the monthly service fee and you may edit your information provided.
On 2020-04-06 15:24:08