ක්ලවුඩ් ඇප් - Cloud App

ක්ලවුඩ් app යනු ක්ලවුඩ් මත පදනම් වූ සහ දේශීය උපාංග (local components; eg. phone/desk top) එකට වැඩ කරන මෘදුකාංග වැඩසටහනකි. මෙම ආකෘතියේ සැකසුම් තර්කනය, අඛණ්ඩ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙබ් බ්‍රව්සරයක් හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි දුරස්ථ සේවාදායකයන් (remote servers) මත රඳා පවතී.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය

www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
HeyTaxi
Cloud app is a software program that works on cloud-based and native components (eg phone / desk top). The configuration logic of this model relies on remote servers that can be accessed via a web browser with a persistent Internet connection.
On 2020-04-03 14:11:13