සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල

සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල(The Cyber Taxi Park) යනු; මගීන්, කුලියට ගැනීම සඳහා, රියදුරන් සමඟ සම්බන්ධ කරන ජංගම දුරකථන වලාකුළු යෙදවුමකි(mobile cloud app). තෙවන පාර්ශවීය කුලී රථ රියදුරන් සමඟ ප්‍රවාහන සේවා සංවිධානය කිරීමට යෙදවුම(app) පරිශීලකයින්ට හැකියාව ලබා දෙයි. සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල(The Cyber Taxi Park) ලංකාව පුරා නගරවල විවිධ මිල ගණන් යටතේ කුලී රථ රියදුරන් සම්බන්ධ කරයි.
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න