ඔයාලගේම  පාර්ක් එක

මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේම  පාර්ක් එක, ලංකාවටම එකයි, නිදහසේ වාහන දාන්නත් පුළුවන්, ගමනක් යන්න වාහනයක් හොයාගන්නත් පුළුවන්......!
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න