හැබැයි ටැක්සියේ යමු....!

ඔව්... සෙට් වෙමු, හැබැයි ටැක්සියේ යමු....!
මීවිත රසවිදිමින් සාදවල විනෝද වීමෙන් පසු වාහන පැදවීමෙන් වලකින්න. ලඟම ටැක්සි මිතුරා සමග ආරක්ෂිතව නිවසට ලගාවන්න.
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න