ලියාපදිංචි කුලී රථයක්

එය ලියාපදිංචි කුලී රථයක් හෝ කලින් වෙන්කරවා ගත් පෞද්ගලික කුලී රථයක් නොවේ නම්, එය ආගන්තුකයෙකුගේ වාහනයක් පමණි.
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න