අන්තර්ජාල විකුණුම් නියෝජිතයින්(ගැහැණු සහ පිරිමි) - Internet Sales representatives.

නිදහසේ වැඩකරන්න, නිදහසේ උපයන්න. අන්තර්ජාල විකුණුම් නියෝජිතයින්(ගැහැණු සහ පිරිමි) අවශ්‍යයි. ඔබේ ගනුදෙනු කරුවන්ට ප්‍රවේශය සකස් කර ගැනීම සඳහා වෙනම පිටුවක් සපයන අතර ඔබේ ගනුදෙනු කරුවන් වෙන්කර හදුනාගත හැකිවන ලෙස අවශ්‍ය පහසුකම් ඔබට සමාගම විසින් සපයනු ඇත. වඩා හොඳ අවභෝධයක් සඳහා ඔබට මගී ප්‍රවේශයක් තිබීම සුදුසුකමක් ලෙස සලකනු ඇත. රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
HeyTaxi
Vacancies for Internet Sales Representatives for both Male and Female.
On 2020-04-03 13:50:56