ප්‍රවාහන විකල්පයක්

බොහෝ නගරවල ප්‍රවාහන විකල්පයක් ලෙස කුලී රථ (Taxi) වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. සංවර්ධිත රටවල, පුද්ගලික වාහන වෙනුවට ආදේශකයක් ලෙස කුලී රථ භාවිතා කරන අතර ඔවුන්ගේ පහසුව තකා හෝ ඔවුන්ට වාහනයක් හිමි කර ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන නිසා විය හැකිය.
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න