තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයන් (ICT) ප්‍රවාහන පද්ධති සඳහා සැලකිය යුතු වැදගත්කමක්

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයන් (ICT) ප්‍රවාහන පද්ධති සඳහා සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් ඇති අතර එසේ වන්නේ එමගින් ගමනාගමන තොරතුරු, සැලසුම් මෙවලම්, ප්‍රවාහන ක්‍රම බෙදා ගැනීමට ඇති අවස්ථා, දුරස්ථව වැඩ කිරීම, ප්‍රවාහන ක්‍රම පිරිවැය සංසන්දනය කිරීම, ගෙවීම් කිරීම, ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ සෞඛ්‍යය සහ සංචාරක රටාවන් සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා ප්‍රවේශය සැපයීමයි.
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න