"සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල" යනු සහායක සේවාවකි

"සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල" යනු කුලී රථ ව්‍යාපාරයක් නොව, මගියාට ළඟම ඇති කුලී රථය සොයා ගැනීමට උපකාර වන කුලී රථ - සහායක සේවාවකි ("The Cyber Taxi Park" itself is not a taxi business but a taxi assistance service that help the passenger to find the nearest taxi).

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න