පෙරළිකාර සොයාගැනීමක්

පෙරළිකාර සොයාගැනීමක්; 
මෙන්න ඔබේ පාර්ක් එක..! අදම ප්‍රවේශය සකස්කරගෙන, සක්‍රීය කිරීම සඳහා අප අමතන්න. ලගම ටැක්සිය සොයාගැනීම සදහා ඔබත් මගියාට මෙසේ සහය වන්න.
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park
033 22 58 250

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න