මගේ හදවත

මගේ හදවත විවෘත අධිවේගී මාර්ගයක් මෙනි.  මම ඒක මගේ විදියට කළා. මට ජීවත්ව සිටියදී ජීවත් වීමට අවශ්‍යයි. එය මගේ ජීවිතයයි, it's my style.
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න