ප්‍රචාරණ නියෝජිත

මගී සහ රියදුරු ඔබටත් දැන් ප්‍රචාරණ නියෝජිතයෙකු ලෙස ඕනෑම වාහනයක් විකිණීම සඳහා නොමිලේ දැන්වීම් පල කිරීමේ අවස්තාව. රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය. www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Join us

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
HeyTaxi
The price of each advertisement is Rs. 250/= and it is free for taxi drivers and passengers...!
On 2020-04-03 13:42:53