විදේශීය ආයෝජකයින්

විදේශීය ආයෝජකයින්ට ලංකාව තුල ස්වදේශික ආයෝජකයින්ට වඩා වැඩි කාලයක් අඩු මිලට සේවා පවත්වාගෙන යා හැකි අතර ඔවුන් එසේ කරන්නේ කර්මාන්තය තුල ඒකාධිකාරයක් ගොඩනගාගැනීම සඳහායි. කුලී රථ කර්මාන්තය රැක ගැනීම සඳහා සහය අපෙන්.
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න