සාධාරණ තරඟකාරී මිල

අපි දුවන්නේ කවුරුත් නියම කරන මිලට නෙමේ, සාධාරණ තරඟකාරී මිලට. අපි ඕනව්ලාවක සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පලේ ඉන්නවා.
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න