දුරකථන තිරය සඳහා සබැඳියක් නිර්මාණය කිරීම (Short cut)

මේ පියවරයන් අවසන් වූ පසු තිරය එහි දකුණු පැත්තට අදින්න. දැන් ඔබට නිර්මාණය කර ඇති කෙටි මාර්ගය(Short cut) එක දැක ගත හැකිය.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න