සුගතිකාමි ජීවිතය (The Happy Life).

සෝවාන් (sotapanna) - පාලි විවරණය.

සෝතාපන්නයෙකු(The person who is sotapanna) විසින් කෙලෙස්(Defilements) වර්ග හයක්   අත්හරිනු ලබන අතර, වෙනත් විශාල වරදින් දුරස්ය:

  1. ඊර්ෂ්‍යාව  (Envy) වෙනත් කෙනෙකුගේ වාසි සඳහා අතෘප්තිමත් ආශාවයි. 
  2. ඊර්ෂ්‍යා සහගත හැඟීම (Jealousy) අප්‍රසන්න සැකය හෝ එදිරිවාදිකම් පිලිබඳ භීතියයි.
  3. කුහකකම (Hypocrisy) පවතින තත්වයට වඩා උසස් ප්‍රමිතීන් හෝ වඩා උතුම් විශ්වාසයන් ඇති බව ප්‍රකාශ කිරීමේ පුරුද්ද.
  4. වංචාව (Fraud) මූල්‍ය හෝ පුද්ගලික ලාභ ප්‍රතිඵලයක් අපේක්ෂා කරන වැරදි හෝ සාපරාධී රැවටීම.
  5. අවමානයට ලක් කිරීම (Denigration) යමෙකු හෝ යමක් අසාධාරණ ලෙස විවේචනය කිරීමේ ක්‍රියාව.
  6. ආධිපත්‍යය (Domineering) ආධිපත්‍යය දරන අයෙකි.  ආධිපත්‍යය දරන කෙනෙකුගේ උදාහරණයක් වන්නේ තම එකම පුතාගේ විවාහ මංගල්‍යය පාලනය කිරීමට උත්සාහ කරන නැන්දම්මාය.  අන් අය කෙරෙහි තම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේදී හෝ ප්‍රකාශ කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී උඩඟු;  අධික ලෙස දරා සිටීම.  අධිකාරී, ඒකාධිපති හෝ අධිකාරී.


සුගතිකාමි ජීවිතය (The Happy Life)
- By මෙත් සිසිල - on Lifestyle -

වැඩිදුර කියවන්න

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න