කුලී රථ කර්මාන්තයට සහ මගීන්ට විශිෂ්ටම ශ්‍රී ලාංකික විසඳුම.

කුලී රථ කර්මාන්තයට සහ මගීන්ට මුදල් සහ කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට විශිෂ්ටම ශ්‍රී ලාංකික විසඳුම.  තවද ඔබට ලැබෙන අමතර කාලයේදී ඔබේ වාහනයෙන් අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීමේ අවස්ථාව වැඩි දියුණු කරයි.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න