දැන් ඇණවුම් කරන්න..!

දැන් ඔබට HeyTaxi යෙදුම මගින් ඇණවුම් කළ හැකිය. ඔබගේ ඇණවුම, ප්‍රමාණය සහ අපේක්ෂිත දිනය සමඟ අපට එවන්න.

  1. පියවර: ලියාපදිංචි වී යෙදුමට ලොග් වන්න.
  2. පියවර: යෙදුම "Minimised" කර ඇති අතර සබැඳිය ක්ලික් හෝ තට්ටු කරන්න.
  3. පියවර: දැන් ඔබ යෙදුමේ සිටින අතර ඔබගේ ඇණවුම ස්ථාන විස්තර සමඟ SMS කිරීමට හැකිය.

දැන් ඇනවුම් කරන්න

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න