දේශපාලනඥයන් විශ්වාස කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට පරිසරයේ සිටින මැස්සන් තුරන් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, පළමුව එහි ඇති ජරාව ඉවත් කරන්න.  ඒ නිසා දේශපාලකයන් වෙනස් කරනවාට වඩා මුලින්ම රටේ ව්‍යවස්ථාව ගලපන්න(සංශෝධනය කරන්න)...!

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න