බොල් (BLUFFED) ප්‍රකාශයක් යනු කුමක්ද?

ඔබ සතුව ඇති ප්‍රධාන පුවත් බෙදා ගැනීමට අවසානය දක්වා රැඳී සිටීම වෙනුවට, පහළම පේළිය ඉදිරියෙන් බෙදා ගන්න (BLUFFED): හඹායාමට දකුණට කපන්න. එවිට, අනෙක් පාර්ශ්වය උනන්දු වන්නේ නම්, එම ප්‍රතිඵලය සිදුවූයේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කිරීමට ඔබට ඉදිරිපත් විය හැකිය.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

 

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න