පින් (things that bring luck), පව් (things that bring bad luck) සහ කුසල් (skills)...

ඔබේ වාසනාව (පින) බලා සිටීමට නොව, ඔබේ කුසලතා (කුසල්) උත්සාහ කිරීමට ඉගෙන ගන්න.

  • ඔබට වාසනාව තිබුණත් නැතත් උත්සාහයන් අපතේ නොයනු ඇත.
  • ඔබ ඔබේ පරමාර්ථය කරා ළඟා වන තුරු උත්සාහයන් දිගටම කරගෙන යා යුතුය; අධිෂ්ඨානය.
  • අවසාන වශයෙන්, ඔබේ අවාසනාව(පව) සඳහා ඉඩක් තබා නොගැනීමට මතක තබා ගන්න; එය ඔබේ දක්ෂතාවයයි(කුසලයයි).

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න