කෘතිම උද්ධමනය ආර්ථිකය පිරිහීමට හේතු වේද?

බලශක්තිය, ආහාර, භාණ්ඩ, සහ අනෙකුත් භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා මිල ඉහළ යන විට, සමස්ත ආර්ථිකයටම බලපායි. ... උද්ධමනය ඉතා ඉහළ ගියහොත්, ආර්ථිකය පිරිහීමට හැකිය; අනෙක් අතට, උද්ධමනය පාලනය කර සාධාරණ මට්ටමක නම්, ආර්ථිකය සමෘද්ධිමත් විය හැකිය. පාලනය කළ, අඩු උද්ධමනය සමඟ, රැකියා වැඩි වේ.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Ayomi Welagedara
Effects on Production: - When the inflation is veiy moderate, it acts as an incentive to traders and producers. This is particularly prior to full employment when resources are not fully utilized. The profit due to rising prices encourages and induces business class to increase their investments in production, leading to generation of employment and income. - However, hyper-inflation results in a serious depreciation of the value of money. - When the value of money undergoes considerable depreciation, this may even drain out the foreign capital already invested in the country. - With reduced capital accumulation, the investment will suffer a serious set-back which may have an adverse effect on the volume of production in the country. - Inflation also leads to hoarding of essential goods both by the traders as well as the consumers and thus leading to still higher inflation rate. - Inflation encourages investment in speculative activities rather than productive purposes.
On 2022-01-31 14:41:40
Ayomi Welagedara
Effects on Distribution: Debtors and Creditors: During inflation, debtors are the gainers while the creditors are losers. Fixed-income Groups: The fixed income groups are the worst hit during inflation because their incomes being fixed do not bear any relationship with the rising cost of living. Entrepreneurs: Inflation is the boon to the entrepreneurs whether they are manufacturers, traders, merchants or businessmen, because it serves as a tonic for business enterprise. Investors: The investors, who generally invest in fixed interest yielding bonds and securities have much to lose during inflation.
On 2022-01-31 21:27:34