සමරසිරි "සර්" ගෙ පන්තිය (10 - C) තවම තියෙනවා බන්...!

පන්තියට සම්බන්ධ සියලු දෙනාටම ප්‍රවේශ විය හැකි, අපගේ මතකයන් තබා ගැනීමට, අදාළ ලිපි ලේඛන පවත්වා ගත හැකි, පණිවිඩ විකාශය (broadcast) කල හැකි සහ රැස්වීම් ආරම්භ කිරීමට මාධ්‍යයක් (ස්ථානයක්) අවශ්‍ය බව මම සිතුවා, ඉතින් ආදරයෙන් ඔබ සැමටයි ආරාධනය. ප්‍රවේශය 10 - C  අයට පමණයි. නැත්නම් දන්නවානෙ වෙන දේ....!

ප්‍රවේශය

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න