දැන් හිඟ සේවා ගාස්තු අයකිරිමක් නැති අතර දීර්ඝ අත්හදා බැලීමේ කාලයක්.

"සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල" කිසිදු හිඟ මුදලක් අය නොකරන අතර, සියලු කුලී රථ රියදුරන් සඳහා දීර්ඝ අත්හදා බැලීමේ කාලයක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇත. ඉලක්කය වන්නේ මගීන් ආකර්ෂණය වන පරිදි ආවරණය පුළුල් කිරීමයි. එබැවින් ඔබ ඔබේ කුලී රථය සඳහා සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල භාවිතා කරන්නේද යන්න තීරණය කිරීමට කිසිම වියදමක් නැතිව ඔබට අවස්ථාව තිබේ. අත්හදා බැලීමේ කාලය අවසන් වූ පසු අපි ඔබට වහාම දැනුම් දෙන්නෙමු. මේ අගනා අවස්ථාව භාවිතා කර, ඔබත් දැන්ම නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න. විමසීම් - 0332258250

ලියාපදිංචි වන්න

කොන්දේසි: නොමිලේ සේවාව සක්‍රීය කිරීම මාර්ගගත ස්වයං ලියාපදිංචි රියදුරන් සඳහා පමණි.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න