සමහර ව්‍යාපාරවලට අසාධාරණ ආර්ථිකයක් තුළ මහා පරිමාණ ලාභ උපයා ගත හැකිය.

  • ක්‍රමය - සමගියට බාධා කිරීම

  • කොන්ත්රාත්තුව - අසාර්ථක පාලකයන්ගෙන්

  • ඉලක්කය - අසාර්ථක පාලකයන් නැවත ස්ථාපිත කිරීම

ඖෂධ ජාවාරම, මූල්‍ය ජාවාරම සහ වෙනත් ජාවාරම්  වල නිරත පුද්ගලයින් මේ සඳහා කටයුතු කරන්නේ තමන්ගේ හොඳ නමද හදන ගමන්ය. ඔවුන් කරන්නේ දුක හිතිලා පොලියට දෙනවා වගේ වැඩය.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න