දේශීය සංචාරයක් සැලසුම් කරන්නේ කෙසේද?

  • සංචාරය සඳහා ඔබගේ  අයවැය තීරණය කරන්න

  • ඔබගේ ගමන් විලාසය/සහකරු(වන්) තීරණය කරන්න

  • ගමනාන්තයක් තෝරන්න.

  • පවතින ප්‍රවාහනය ගැන සොයා බලන්න

  • නවාතැන් පිළියෙළ (වෙන්) කරන්න

  • කළ යුතු (හැකි) දේවල් සොයා බලන්න

  • ගමන් අවදානම් අවම කරන්න.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න