ආර්ථිකයක මුදල් සංසරණය වැඩි කිරීමේ බලපෑම - Expansionary monetary policy.

මුදල් සහ ණය ප්‍රමාණය පුළුල් කරන මුදල් ප්‍රතිපත්තියක් පුළුල් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හෝ "ලිහිල්" මුදල් ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස හැඳින්වේ. ලිහිල් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ආර්ථිකයක මුදල් සැපයුම වැඩි කරයි. මුදල් සැපයුමේ වැඩිවීම නාමික නිමැවුම හෝ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) සමාන වැඩිවීමකින් පිළිබිඹු කරයි. මීට අමතරව, මුදල් සැපයුම වැඩිවීම පාරිභෝගික වියදම් වැඩි කිරීමට හේතු වේ.

ඉලක්කය වන්නේ පොලී අනුපාත කපා හැරීම හරහා සමස්ත ඉල්ලුම සහ ආර්ථික වර්ධනය වැඩි කිරීමයි. අඩු පොලී අනුපාත යනු ණය ගැනීමේ පිරිවැය අඩු බවයි. මෙය සමස්ත ඉල්ලුම සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය වැඩි කරන අතර චක්‍රීය විරැකියාව අඩු කරයි.

අවපාතයක් අවසන් කිරීමට උත්සාහ කරන ලිහිල් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය බොහෝ දුර ගියහොත්, එය උද්ධමනය අවුලුවාලන පරිදි සමස්ථ ඉල්ලුම දකුණට තල්ලු කළ හැකිය.

උද්ධමනයේ අවිනිශ්චිතතාවය අඩු ආයෝජනයකට සහ දිගු කාලීනව අඩු ආර්ථික වර්ධනයකට මග පාදයි. උද්ධමනය තරඟකාරීත්වයේ පහත වැටීමට සහ අපනයන ඉල්ලුම අඩුවීමට හේතු වන අතර, අපනයන අංශයේ (විශේෂයෙන් කෘතිමව පාලනය කරන ලද (ස්ථාවර) විනිමය අනුපාතිකයක) විරැකියාව ඇති කරයි.

ආනයනය කිරීම නවතා වැඩි වඩියෙන් අභ්‍යන්තර නිෂ්පාදනයක් සඳහා ජනතාව පෙළඹවීමට රජය උත්සාහ කරන බව පෙනේ.

හරය කෙටියෙන්;

  • මුදල් සැපයුමේ වැඩිවීම නාමික නිමැවුම හෝ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) සමාන වැඩිවීමකින් පිළිබිඹු කරයි.

  • කෙටි කාලීනව විරැකියාව අඩු කරයි.

  • අවපාතයක් අවසන් කිරීමට උත්සාහ කරන ලිහිල් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය බොහෝ දුර ගියහොත්, එය උද්ධමනය අවුලුවාලයි

  • උද්ධමනය තරඟකාරීත්වයේ පහත වැටීමට සහ අපනයන ඉල්ලුම අඩුවීමට හේතු වන අතර, අපනයන අංශයේ (විශේෂයෙන් කෘතිමව පාලනය කරන ලද (ස්ථාවර) විනිමය අනුපාතිකයක) විරැකියාව ඇති කරයි.

  • උද්ධමනයේ අවිනිශ්චිතතාවය අඩු ආයෝජනයකට සහ දිගු කාලීනව අඩු ආර්ථික වර්ධනයකට මග පාදයි.

ප්‍රාර්ථනය සාර්ථකත්වයයි...!

ප්‍රවේශ වන්න

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න