අ.පො.ස. (උ.පෙ) ආර්ථික විද්‍යාව

අ.පො.ස. (උ.පෙ) ආර්ථික විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සියලු පාඩම් අතුලත් කර සකස් කර ඇත (කුසලතා මට්ටම් 6, පාඩම් 43). විශේෂත්වය වන්නේ සෑම පාඩමක්ම ඉතාම කෙටියෙන් සිසුන් අවබෝධය කරා ගෙන  යාමයි. මේ සෑම පාඩමකම ඔබට ඇති ගැටළු සාකච්ඡා කර විභාග ප්‍රශ්නවලට යොමු වීම සඳහා සහාය අපෙන්. "MyClazz" ක්ලවුඩ් පාඨක යෙදුම භාවිතා කර සම්බන්ධ වන්න. ස්තුතියි, ඔබ සැමට ජය..!

ප්‍රවේශ වන්න

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න