ආහාර බෙදා හැරීමේ සේවා හා සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයින් ලියාපදිංචිය

වැඩි පිරිසකගේ අවශ්‍යතාවය හා පහසුව සඳහා "TakeAway Foods" බෙදා හරින ස්වයං ව්‍යාපාරිකයින් සහ සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයින් සඳහා ලියාපදිංචිය ඔබ වෙනුවෙන්ම ආරම්භ කළා. එබැවින් දැන් ඔබට The Cyber Taxi Park වලාකුළු යෙදුම හරහා ඇණවුම් භාර ගත හැකිය. Service Description හි සේවා විස්තරය හෝ ආහාර ගැන දමන්න. 033 22 58 250

ලියාපදිංචි කිරීම

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න