නිබන්ධන සහ ව්‍යාපෘති වාර්තා සැකසීම සඳහා සහය සේවා (Type Setting)

Type Setting Rs 15/= per page

ඔබගේ ආයතනයේ ගොඩගැසී ඇති හෝ වැඩ වැඩි යැයි බාර නොගන්නා ටයිප් සෙටින් වැඩ අප වෙත ඊමේල් කරන්න. දීප ව්‍යාප්ත අප සේවා ජාලය ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මැනවින් ඉටුකර දෙන්නෙමු. ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල බසින් A4 පිටුවක් සඳහා රු 15ක් වැනි සුළු මුදලකින් ඔබගේ ලිපි අප ටයිප් කර microsoft.doc file එකක් වශයෙන් ඔබට ඊ-මේල් මගින් ලබා දෙන්නෙමු. තවද පහත සදහන් මුල්‍ය සේවා තුලින් මුදල් ගෙවීමි කල හැකිය.

Subject - Type Setting

Name    - M.A.T. MAPA

Mcash  Escash  Samapath_Bank

Contact

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න