මහ දවල්ටත් අදුර පවතින ලස්සන ඔහිය 🍃😲

ඔහිය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ග්‍රාමීය ගම්මානයකි. එය හෝර්ටන් තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානයට වඩාත් සමීප ය. චමත්කාර ජනක කොළඹ -බදුල්ල රේල්වේ මාර්ගය ඔහිය හරහා දිව යයි. ඔහිය වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වන අතර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අංකය 62 ඒ වේ.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න