ලබා දුන් 20 න් කල හැකි දේ.....!

  • බැදුම්කර වංචා + සීනි බදු වංචාව = නීත්‍යානුකූල වංචා

  • ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය සමාගමක ක්‍ෂණික ප්‍රතිලාභ, අස්ථාවර ආර්ථිකයක් ඇති රටක වාසිය ගැන අයිතිකරුවන්ගේ අවධානය යොමු කරයි → නීත්‍යානුකූල වංචා

  • එවැනි ගණුදෙනු වලක්වා ගැනීම සඳහා විධිමත් නීති සකස් කළ හැකිව තිබුණි → එය තවමත් කර නැත

  • අදාළ පුද්ගලයින් තවමත් තමන්ගේම වංචාවන් උපයෝගී කරගනිමින් මිනිසුන් ව්‍යාකූල කිරීමට උත්සාහ කරති.

ඔබේ ඇස් සහ කන් විවෘත කර පවතින තත්වය විනිවිද යාමට සූදානම්ව සිටින්න.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න