මුහුනු පොතේ දවසේ සමබර ප්‍රවෘත්තිමය විශ්ලේෂණය.

ආත්මාර්ථකාමී කපටින්, මෝඩයන් හා ඔවුන්ගෙ සහායකයින් හඳුනාගත යුතු කාලය පැමිණ ඇත.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න