ආයතනයක සිදුවන ඕනෑම ගණුදෙනුවක් එම ආයතනයේ වත්කම්, වගකීම් හෝ හිමිකම්වලට බලපෑමක් ඇති කරයි. 

ආයතනයක සිදුවන ඕනෑම ගණුදෙනුවක් එම ආයතනයේ වත්කම්, වගකීම් හෝ හිමිකම්වලට බලපෑමක් ඇති කරයි. උදාහරණ ය ක් ලෙස විකුණුම් ගනුදෙනුවක් ගනිමු. 

එය මුදල් හෝ ණය ගැති වත්කම් වැඩි කිරීමට මෙන්ම ගනුදෙනුවේ ලාභය/අලාභය මත පදනම්ව හිමිකම් වැඩි කිරීමට හෝ අඩු කිරීමට හේතු වේ.

උදා:

01/03/2021 ප්රාග්ධනය - 100
02/03/2021 මිලදී ගැනීම - 50
15/03/2021 විකුණුම් - 35

31/03/2021 තොගය - 30

ගිණුම්කරණය පහසු කිරීම සඳහා ගණුදෙනු මුදල් මත සිදු වූ බවට උපකල්පනය කෙරේ.

1. ජ'නල් සටහන් තැබීම;

පොදු ජ'නලය

දිනය      විස්තර               යොමුව         හර     බැර

2021

1/03      මුදල්  ගිණුම         GV01            100

               ප්රාග්ධන ගිණුම                                  100

               (ප්‍රාග්ධනය මත ආයෝඡනය කිරීම)

31/03     තොග ගිණුම      GV02               30

                ගැනුම් ගිණුම                                         30

               (අවසන් තොගය ගිණුම් තැබීම)

 

ගැනුම් ජ'නලය

දිනය      විස්තර               යොමුව          හර     බැර

02/03    ගැනුම් ගිණුම     PINV01             50

               මුදල්  ගිණුම                                            50

               (මිලදී ගැනීම් ගිණුම්ගත කිරීම)

 

විකුණුම් ජ'නලය

දිනය      විස්තර               යොමුව          හර     බැර

15/03    මුදල්  ගිණුම      SINV01               35

               විකුණුම් ගිණුම                                      35

             (විකුණුම් ගිණුම්ගත කිරීම)

2. ලෙජරයේ සටහන් තැබීම

පොදු ලෙජරය

මුදල්  ගිණුම

.             හර                                               බැර                            

2021

01/03 ප්රාග්ධනය   100

                                  02/03 ගැනුම්             50

15/03 විකුණුම්           35

                                   31/03 ශේෂය           85

පොදු ලෙජරය

ප්රාග්ධන  ගිණුම

.             හර                                               බැර                            

2021

                                       01/033 මුදල්         100

 

පොදු ලෙජරය

ගැනුම් ගිණුම 

              හර                                               බැර                            

2021

02/03    මුදල්       50

 

පොදු ලෙජරය

විකුණුම් ගිණුම 

              හර                                               බැර                            

2021

                                      15/03  මුදල්           35

3. ගැලපුම් කිරීමට පෙර ශේෂ පිරික්සුම.

ව්යාපාරික නාමය

2021/03/31 දිනට ශේෂ පිරික්සුම

ගිණුමේ නම හර ශේෂය බැර  ශේෂය
මුදල්  ගිණුම 85  
ප්රාග්ධන  ගිණුම   100
ගැනුම් ගිණුම  50  
විකුණුම් ගිණුම    35

එකතුව

135

135

4. වෙළඳ, ලාභ හා  අලාභ ගිණුම.

විකුණුම්                                            35.00

අරම්භක තොගය             0.00

ගැනුම්                               50.00

                                           50.00

අවසාන තොගය           (30.00)  

විකුණුම් පිරිවැය                          (20.00)

දළ ලාභය                                       15.00

 

5. මුල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය Balance sheet

වත්කම්

ජංගම වත්කම්

මුදල්                                         85

මුලු ජංගම වත්කම්     85

ස්ථාවර වත්කම්                      00

මුලු ස්ථාවර වත්කම්    00

බඩු තොගය

අතේ ඇති තොගය                  30

මුලු තොගය                   30

මුලු වත්කම්                              115

වගකීම්

ජංගම වගකීම්

ගෙවිය යුතු ගිණුම්                   00

මුලු ජංගම වගකීම්       00

දිගු කාලීන වගකීම්

මෝටර් වාහන ණය                  00

මුලු දිගු කාලීන වගකීම්00

මුලු වගකීම්                             (00)

ශුද්ධ වත්කම්                 115

හිමිකම්

ප්රාග්ධනය                              100

ගැනිලි                                       (00)

වත්මන් ලාභ ය                         15

මුලු හිමිකම්                    115

අ. පො. ස. (උ.පෙ) - ගණකාධිකරණය පන්තිය. මසකට රු. 10/=, පැය 24 පුරා ගුරුවරයාගේ සහාය.

ලියාපදිංචි වන්න

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න