ව්‍යාපාරයක වත්කම්, වගකීම් හා හිමිකම්වල එකතුවට සමාන වන ආකාරය.

ව්‍යාපාර ඒකක සංකල්පය

ව්‍යාපාර ඒකක සංකල්පයට අනුව, ව්‍යවසායයක් සහ එහි හිමිකරු ගිණුම්කරණ කටයුතු සඳහා වෙන වෙනම ඒකක දෙකකි. නිදසුනක් වශයෙන්, අයිතිකරු ව්‍යාපාරයක් සඳහා මුදල් ආයෝඡනය කරන විට ආයතනයට මුදල් ලැබෙන අතර එය ව්‍යාපාරයක වත්කමක් ලෙස සලකනු ලබන අතර ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාග්ධනය සමාගමක වගකීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. අයිතිකරු තම පුද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා ව්‍යාපාරයකින් මුදල් ලබා ගන්නා විට එය ගැනිලි ලෙස සලකන අතර අයිතිකරු පාසල් ගාස්තුවක් ගෙවීම සඳහා ඔහුගේ පෞද්ගලික මුදල් භාවිතා කරන විට එය ආයතනයක ගිණුම් පොත්වල සටහන් නොවේ.

ගනුදෙනු සහ සිද්ධි

ගනුදෙනු යනු ව්‍යාපාරික ආයතන විසින් හිතාමතා සිදු කරන ක්‍රියාවන් වන අතර සිදුවීම් එම ගනුදෙනුවල ප්‍රතිඵල වේ. ගිණුම්කරණයේදී සියළුම ගනුදෙනු සිදු වන විට ඒවා සටහන් වේ, ගිණුම් පොතේ සිදුවීම් සටහන් වන්නේ මූල්‍යමය ස්වභාවයක් ඇත්නම් පමණි.

මූල්‍ය මිණුම් සංකල්පය

මූල්‍ය මිනුම් සංකල්පයෙහි දැක්වෙන්නේ ව්‍යාපාරයක් ගිණුම්කරණ ගනුදෙනුවක් සටහන් කළ යුත්තේ එය මූල්‍යමය වශයෙන් ප්‍රකාශ කළ හැකි නම් පමණක් බවයි

ගිණුම්කරණ සමීකරණය හා එහි මූලිකාංග

  • වත්කම්; වත්කම් යනු අනාගත ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාවෙන් පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට හිමි හෝ පාලනය කරන ආර්ථික වටිනාකමක් ඇති සම්පතකි.

  • වගකීම්; වගකීමක් යනු පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට ගෙවිය යුතු දෙයකි, සාමාන්‍යයෙන් එය මුදල් ප්‍රමාණයකි. ශේෂ පත්‍රයේ දකුණු පැත්තේ සටහන් කරණ අතර ණය, ගෙවිය යුතු ගිණුම්, උකස්, කලින් ලබුනු ආදායම් (deferred revenue), බැඳුම්කර, වගකීම් (warrenty) සහ උපචිත වියදම් වගකීම් වලට ඇතුළත් වේ.

  • හිමිකම්; පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් සඳහා, හිමිකම යනු කිසියම් ආයතනයක හිමිකාරිත්වයේ ප්‍රමාණයයි.

ගනුදෙනු, වත්කම්, වගකීම් හා හිමිකම්වලට සිදු කරන බලපෑම:

ආයතනයක සිදුවන ඕනෑම ගණුදෙනුවක් එම ආයතනයේ වත්කම්, වගකීම් හෝ හිමිකම්වලට බලපෑමක් ඇති කරයි. උදාහරණයක් ලෙස විකුණුම් ගනුදෙනුවක් ගනිමු. 

එය මුදල් හෝ ණය ගැති වත්කම් වැඩි කිරීමට මෙන්ම ගනුදෙනුවේ ලාභය/අලාභය මත පදනම්ව හිමිකම් වැඩි කිරීමට හෝ අඩු කිරීමට හේතු වේ.

අ. පො. ස. (උ.පෙ) - ගණකාධිකරණය පන්තිය. මසකට රු. 10/=, පැය 24 පුරා ගුරුවරයාගේ සහාය. 

ලියාපදිංචි වන්න

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න