වපුරන විදිහටයි අස්වැන්න ලැබෙන්නේ...

වපුරන විදිහටයි අස්වැන්න ලැබෙන්නේ; යහපත කරන කෙනාට යහපත් විපාකයත්, අයහපත කරන කෙනාට අයහපත් විපාකයත් ලැබෙනවා

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න