ධනාත්මක ගුණක (Multiplier) බලපෑම (effect) යනු කුමක්ද?

ආර්ථික විද්‍යාවේදී, ගුණකය යනු පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ වැඩි වූ විට හෝ වෙනස් වූ විට වෙනත් බොහෝ අදාළ ආර්ථික විචල්‍යයන්හි වැඩි වීමක් හෝ වෙනස් වීමක් ඇති කරන ආර්ථික සාධකයකි. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, බහුකාර්ය බලපෑම නිසා සිදු වූ වියදම් වල වෙනසට වඩා සමස්ත නිමැවුමේ අගය වැඩි වේ.

ආයෝඡන වැඩිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ආදායමේ වැඩිවීම තක්සේරු කිරීමට ගුණකය උපකාරී වේ. එබැවින් ආර්ථිකයේ බලපෑම් නිවැරදි වේගයට ගෙන ඒම සඳහා ප්‍රගතිශීලී ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේදී ගුණකය ඉතා වැදගත් වනු ඇත.

ආර්ථිකය තුළ වියදම් වැඩි කිරීමේදී මූලික වශයෙන් වැය කළ මුදලට වඩා වැඩි ආදායමක් සහ ජාතික ආදායම වැඩි කිරීමේ බලපෑම ආර්ථිකයකට ඉතාම වැදගත් වේ.. උදාහරණයක් වශයෙන්, ආයතනයක් කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදි කරන්නේ නම්, එය ඉදිකිරීම් සඳහා සහභාගී වන සේවකයින් සහ ඔවුන්ගේ සැපයුම්කරුවන් මෙන්ම කර්මාන්ත ශාලාවේ වැඩ කරන අය ද සේවයේ යොදවනු ඇත.

අ. පො. ස. (උ.පෙ) - ආර්ථික විද්‍යාව පන්තිය, ගණකාධිකරණය, French in English, මසකට රු. 30/=, පැය 24 පුරා ගුරුවරයාගේ සහාය.

MyClazz

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න