කෙටි සටහන් ශිෂ්‍යයාට ඉතා වැදගත් වන්නේ විභාගය ආසන්න වන විටයි.

MyClazz හි කෙටි සටහන් පහසුකම මඟින්  ශිෂ්‍යයාට ඔහුගේම සටහන් තබා ගැනීමටත්, පාඩමේ උප පරිච්ඡේදය හා සම්බන්ධ සම්බන්ධක ලබා දී එම පාඩමේ උප පරිච්ඡේදය දක්වා අධ්‍යයනය සඳහා ගමන් කිරීමටත් ශිෂ්‍යයාට අවස්ථාව ලබා දේ.

MyClazz

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න