නීතිය සමාජයට යහපත් ද?

එය ප්‍රජාව සඳහා යුක්තිය, සමාන අවස්ථාව, සාමය, සංවර්ධනය සඳහා අනුබලය, වගකිව යුතු රජය සහ මූලික අයිතිවාසිකම් සඳහා ගෞරවයේත් පදනම වේ.

නීතියේ ආධිපත්‍යය උසස් ආර්ථික වර්‍ධනය, සාමය වැඩි වීම, අඩු අසමානතාවය, වැඩිදියුණු කළ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිඵල සහ වැඩි අධ්‍යාපනය සමඟ සම්බන්ධ බව පර්යේෂණවලින් පෙනී යයි.

ලංකාවේ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මඟින් රජයේ මේ මූලික වගකීම ලිහිල් කරන බව පෙනේ. නමුත් තවමත් ජනතාව එයින් සමාජයට යහපතක් සිදු වන තුරු බලා සිටියි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති වූ පුද්ගලයා මත රඳා පවතින බව මම පෞද්ගලිකව තරයේ විශ්වාස කරමි.


රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න