දෛනික වැටුප් ලබන ජනතාවගේ වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය ඉතාමත් නරකයි.

මේ වගේ කාලයක දිනපතා වැටුප් ලබන පුද්ගලයින් හරිම අසරණයි, මිනිසුන්ට බියෙන් තොරව වැඩ කළ නොහැකියි, ජීවත් වීම  සඳහා අවම වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මිල අඩු කළ යුතුව තිබියදී, එසේ නොකර වක්‍ර බදු වැඩි කර සෘජු බදු ගෙවන පොහොසතුන් සඳහා බදු සහන ලබා දී ඇති අතර රජය අලුතින් මුද්‍රණය කරන ලද මුදල් මාර්ග ඉදි කිරීම සඳහා තම පාක්ෂිකයින්ට නිකුත් කරයි නම්, ඔවුන්ගේ යහපත් ජීවිතය ගැන අපට තරහක් නැත,  නමුත් අහිංසක දුප්පත් ජනතාව ගැන අපට කණගාටුයි...! අපි ඒ ගැන එක් වරකට වඩා සිතිය යුතුය.

ඡායාරූපය මෙතැනින්

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න