පහර දීම දරුවාගේ මානසික සෞඛ්‍යයට හානි කරන ආකාරය මනෝවිද්‍යාවෙන් හෙළි වේ.

දරුවෙකුට පහර දීම ගැන ඔබ සිටින්නේ කොතැනද? ඔබේ දෙමාපියන් ඔබට පහර දුන්නාද? පහර දීම ද දඩුවම් කිරීමේ ක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට වෙනත් බොහෝ රටවල් එඩිතර වන්නේ නැත.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න