සියල්ල වෙනස් වන බව ඔබ තේරුම් ගන්නේ නම්

"ඔබ අල්ලාගෙන සිටීමට උත්සාහ කරන කිසිවක් නැත." - ලාඕ ට්සු

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න