යහපත - සියලු සත්වයින්ගේ  ප්‍රයෝජනය පිණිස පවතින දේ.

සදාචාරමය වශයෙන් විශිෂ්ට හෝ ප්‍රශංසනීය; ගුණවත්; ධර්මිෂ්ඨ. හොඳ.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න